Условия на доставка

Общи условия за доставка на средства за официална идентификация на животни.

Настоящите общи условия са  договор за покупко-продажба между  “МАРК Инк“ ЕООД, ЕИК BG206058140 от една страна наричан за краткост  (ПРОДАВАЧ)  и купувач-потребител наричан за краткост (КУПУВАЧ)  чрез интернет страницата www.mark-inc.bg

Заявка за доставка
 Заявки се приемат чрез формата за заявка на електронната  поща: мейл адрес на фирмата, когато бъде създаден или на тел.:
С подаването на заявка КУПУВАЧА  заявява волята си да закупи стоки, при  цени и срокове  посочени  на www.mark-inc.bg и в този договор.

Заявката за поръчка съдържа следната информация:
- Име на лицето отговарящо  за маркировката (маркировач)
- Вид  животни
- Номер на животновъден обект
- Брой комплекти ушни марки
-Име и ЕГН на собственика на обекта
- Данни за фактура (ако е юридическо лице)
- Адрес за доставка или адрес на офис на куриерска фирма ЕКОНТ 
- Телефон за връзка
При  липса на информация по предходната точка , ПРОДАВАЧА  има право да не приеме заявката и/или да не я изпълни  до уточняване на информацията.
 За дата на приемане на заявката се счита датата на постъпването й на електронната поща. Срокът за доставка започва да тече от тази дата.

Условия на доставка
Стоките се доставят с куриер като стойността на доставката е за сметка на КУПУВАЧА
Доставката  се изпълнява  за срок от три работни ден от получаването и времето за доставка  може да варира до 2-3 дни, в зависимост от населеното място и графикът му на обслужване от куриерската фирма.
Цени и начин на плащане
 Всички посочени цени  са без ДДС.
Плащането се извършва с наложен платеж (плащате на куриера).
ПРОДАВАЧА  си запазва правото да прави промени в цените на продуктите, като новите цени ще бъдат актуализирани в  www.mark-inc.bg

Задължения на продавача
ПРОДАВАЧА  се задължава да предаде стоката във  вида и  качеството  съгласно описанието на интернет страницата  www.mark-inc.bg, след заплащане на нейната цена.

Задължения на КУПУВАЧА
 КУПУВАЧА е длъжен да заплати уговорената цена в размера и начина определени в настоящия договор.
Всички спорове между страните се уреждат в духа на партньорство и сътрудничество, а при невъзможност, от компетентните съдилища на Република  България.


Общи условия за доставка на средства за официална идентификация на животни, ушни марки доставка ,доставка на ушни марки за ЕПЖ ,доставка на ушни марки за ДПЖ
Общи условия за доставка на средства за официална идентификация на животни.